இல்லறவியல் - Illaraviyal - திருக்குறள் - Thirukkural