உலக பொது மறை - திருக்குறள் - திருவள்ளுவர் ,Thirukkural Written by Thiruvalluvar